ارورهای یخچال فریزر الکترواستیل

ارور‌های موجود در یخچال فریزر الکترواستیل

این ارور در یخچال فریرزهای الکترواستیل به این معناست که مشکلی در سنسور یخچال وجود دارد؛ همچنین این مشکل می‌تواند از خرابی مدار برد کنترل دستگاه نیز باشد و این مورد را هم از چشمک زدن چراغ MID می‌توانید متوجه شوید.

زمانیکه المنت یخچال فریزر از 85 دقیقه بیشتر کار کرده باشد، این خطا را مشاهده خواهید کرد. با دیدن این خطا باید هیتر را مورد بررسی قرار دهید و همچنین این احتمال دارد مدار برد دچار خرابی و مشکل شده و نیاز به تعمیر دارد.

مشکل سنسور برفک‌زدایی با این کد ارور به نمایش گذاشته می‌شود. این ارور را زمانیکه سنسور برفک‌زدایی به 5 درجه برسد، به نمایش در می‌آید. با دیدن این ارور ابتدا میزان اهم را بررسی کنید و در صورت برطرف‌نشدن، یا اقدام به تعویض یا تعمیر آن را کنید.

این ارور هم برای برفک‌زدایی می‌باشد و نشان می‌دهد سیستم برفک‌زدایی یا دچار ایراد است یا اتصال کوتاهی تنها اتفاق افتاده است. برای حل این ارور نیز یا باید سنسور را تعویض یا در صورت مشکل دیگر باید آن را تعمیر کنید.
در ادامه این مقاله ارور‌های موجود در 3 مدل از یخچال یا فریزر الکترواستیل را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

ارورهای یخچال فریزر الکترواستیل مدل ES27

این کد خطا نشان‌دهندۀ مشکل از طرف سنسور یخچال را به نمایش می‌گذارد؛ نشان می‌دهد که سنسور یا دچار قطعی و یا دچار خرابی شده است. این مورد را هم باید اضافه کنیم که این قطعی یا خرابی سنسور می‌توانید از طرف خرابی مدار برد کنترل دستگاه نیز باشد.

نشان‌دهندۀ خرابی از طرف سنسور فریرز است؛ این مشکل از طرف قطعی یا خرابی سنسور دمایی فریزر بوجود می‌آید و همانند کد خطا E1 این امکان نیز وجود دارد که این قطعی یا خرابی از سمت مدار برد کنترل فریزر است و باید مورد بررسی و تعمیر قرا بگیرد.

این کد خط بر اثر دلایل مختلفی چون خرابی مدار برد الکترونیک دستگاه، خرابی المنت و یا ترموفیوز به وجود می‌آید. این کد خطا نشان‌دهندۀ خرابی سنسور او اپراتور می‌باشد.

این ارور مربوط به سنسور محیط می‌باشد و نشان‌دهندۀ قطعی و یا خرابی یکی از قطعات یخچال مانند المنت، ترموفیوز و یا مدار برد الکترونیک می‌باشد.

نشان‌دهندۀ خرابی سیستم تبرید بوده و به عواملی چون توقف کار کمپرسور، خرابی در المنت، وجود مشکل در ترموفیوز و یا خرابی سنسور او اپراتور و مدار برد بر می‌گردد.

زمانیکه گرمای یخچال از 15 درجه سانتی گراد بیشتر شود، با این کد خطا موتجه خواهید شد؛ این ارور در اثر اشکال در گاز و یا دمپر کانال هوا و یا اینکه بر اثر یخ زدن اواپراتور به وجود آید.

با وجود آمدن مشکل و یا خرابی در دمپر و یا ایجاد شکستگی در کانال هوا با این ارور در یخچال فریزهای الکترو استیل مواجه می‌شوید. با دیدن این ارور متوجه خواهید شد که سرمای یخچال دچار مشکل شده و به زیر 4 درجه سانتی گراد رسیده است.

وجود مشکل ما بین برد اصلی و برد صفحۀ نمایش

با بروز مشکل در برفک‌زدایی با این ارور مواجه خواهید شد و این مورد نشان می‌دهد که مشکل شاید از طرف المنت، سنسور اواپراتور و یا مشکل و خرابی از طرف برد باشد.

نبود سرما در قسمت اوپراتور نشان‌دهندۀ خرابی در قسمت فن اوپراتور می‌باشد که با این کد خط ارور مشخص می‌شود.

با بروز مشکل در قسمت مدار، متوجه خرابی در فن کندانسور خواهید شد.

یا کابل دیتا و یا مدار برد دچار خرابی هستند و ارتباط بین برد اصلی و برد صفحۀ نمایش دچار مشکل شده است.

این نوع خطا در یخچال فریز‌های جدید الکترو استیل به وجو می‌آید و ایراد در فن اوپراتور را به نمایش می‌گذارد که در صورت مواجه‌شدن با این مشکل باید فن را تعویض شود و یا مدار دچار مشکل شده باشد.

عواملی چون سوختگی در قسمت فن دستگاه و یا بروز مشکل در قسمت مدار برد آن باعث به وجود آمدن این ارور می‌شود.

با بروز مشکل در قسمت کابل دیتا، مدار برد و یا مشکل بین برد اصلی و برد صفحۀ نمایش، با این کد خطا برای یخچال فریزر‌های جدید مواجه خواهید شد.

ارور‌های یخچال تک الکترواستیل مدل ESR24

در صورت مواجه‌شدن با این ارور در یخچال‌های تک، باید بدانید احتمال خرابی در سنسور یخچال وجود دارد و یا اینکه سنسور قطع شده است. احتمال خرابی در قسمت مدار برد الکترونیک نیز وجود دارد.

احتمال خرابی در قسمت سنسور اوپراتور وجود دارد و نیاز به تعویض دارد؛ احتمال خرابی در قسمت‌های مدار برد الکترونیک دستگاه، المنت و یا ترموفیوز نیز وجو دارد.

با بروز مشکل در قسمت سنسور محیط این دستگاه‌ها و یا خرابی هر یک از قطعات المنت، ترموفیوز یا مدار برد الکترونیک با این ارور مواجه خواهید شد.

هر یک از قسمت‌ها یخچال مانند المنت، ترموفیوز، سنسور اواپراتور دچار خرابی و مشکل می‌شوند و نشان می‌دهد که سیستم تبرید دچار مشکل شده است.

بر اثر خرابی در المنت یا سوختن ترموفیوز، خرابی در قسمت سنسور اواپراتور و همینطور خرابی در مدار برد نشان می‌دهد که ارور به دلیل ایجاد مشکل در قسمت برفک‌زدایی می‌باشد.

با سوختن فن اوپراتور یا قطع شدن کابل فن و یا خرابی برد یعنی فن اواپراتور دچار خرابی و مشکل می‌باشد.

با وجود مشکل در قسمت فن کندانسور، یا کابل فن کابین قطع شده است یا مدار برد اصلی ئچار خرابی شده است.

زمانیکه خرابی در قسمت مدار برد اصلی یا خرابی در برد صفحۀ نمایش دیده شود، یا این ارور مواجه خواهید شد.

ارور‌های فریزر تک الکترواستیل مدل ESF24

خرابی از سمت یکی از این عوامل می‌باشد: سنسور فریزر، سنسور اوپراتور، المنت، ترموفیوز، مدار برد الکترونیک دستگاه.

در صورت مشکل در قسمت سنسور محیط یا خرابی در هر یک المنت، ترموفیوز یا مدار برد این کد خطا را مشاهده خواهید کرد.

ایراد در قسمت سیستم تبرید و یا خرابی در هر قسمت‌های المنت، ترموفیوز، سنسور او اپراتور یا مدار برد.

برفک‌زدایی باعث به وجود آمدن این ارور می‌شود؛ یا احتمال سوختگی ترموفیوز، خرابی سنسور اواپراتور و یا همینطور خرابی مدار برد نیز وجود دارد.

خرابی فن اوپراتور یا سوختگی آن، قطع شدن کابل فن یا خرابی برد عوامل نمایش این کد خطا می‌شود.

عامل به وجود آمدن این خطا خراب در قسمت فن کندانسور و همینطور خرابی در قسمت مدار برد اصلی نیز باشد.

در صورت خرابی در قسمت برد اصلی و همینطور برد صفحۀ نمایش با این ارور مواجه می‌شوید.

الکترواستیلتعمیر یخچال الکترواستیل در اصفهانتعمیرات یخچال الکترواستیل در اصفهاننصب یخچال الکترواستیل در اصفهاننمایندگی تعمیر یخچال الکترواستیل در اصفهاننمایندگی تعمیرات یخچال الکترواستیل در اصفهاننمایندگی نصب یخچال الکترواستیل در اصفهاننمایندگی یخچال الکترواستیل در اصفهانیخچال الکترواستیل در اصفهان

ارور یخچال فریزرارورهای الکترواستیلارورهای یخچالارورهای یخچال فریزرالکترواستیلالکترواستیل اصفهانالکترواستیل در اصفهانتعمیر یخچال الکترواستیلتعمیر یخچال الکترواستیل در اصفهانتعمیرات یخچالتعمیرات یخچال الکترواستیل در اصفهانتعمیرات یخچال فریزرخدمات الکترواستیلخدمات یخچال فریزرمحصولات الکترواستیلنصب یخچال الکترواستیل در اصفهاننمایندگی الکترواستیلنمایندگی الکترواستیل اصفهاننمایندگی تعمیر یخچالنمایندگی تعمیر یخچال الکترواستیل در اصفهاننمایندگی تعمیرات یخچال الکترواستیل در اصفهاننمایندگی نصب یخچال الکترواستیل در اصفهاننمایندگی یخچال الکترواستیل در اصفهانیخچال الکترواستیل در اصفهانیخچال فریزریخچال فریزر الکترواستیل

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!