رفع ارورهای یخچال فریزر الکترواستیل

رفع ارورهای یخچال فریزر الکترواستیل

خطا مربوط به قطعی یا خرابی سنسور یخچال می‌باشد.
تعریف این ارور مربوط به قطعی یا خرابی سنسور یخچال می‌باشد.

خطا مربوط به قطعی یا خرابی سنسور فریزر می‌باشد.
تعریف این ارور مربوط به قطعی یا خرابی سنسور فریزر می‌باشد.

خطا مربوط به قطعی یا خرابی سنسور اوپراتور می‌باشد.
تعریف این ارور مربوط به قطعی یا خرابی سنسور اوپراتور می‌باشد.

خطا مربوط به قطعی یا خرابی سنسور محیط می‌باشد.
تعریف این ارور مربوط به قطعی یا خرابی سنسور محیط می‌باشد.

خطا مربوط به اشکال در سیستم گازی یا موتوری می‌باشد.
تعریف این ارور مربوط به ایراد سیستم تبرید می‌باشد.

خطا مربوط به اشکال گازی یا دمپر یا کانال هوا یا یخ زدگی اوپراتور می‌باشد.
تعریف این ارور مربوط به ایراد گرمای بیش از 15 درجه در یخچال می‌باشد.

خطا مربوط به اشکال در دمپر یا شکستگی کانال هوا می‌باشد.
تعریف این ارور مربوط به ایراد سرمای زیر 5- در یخچال می‌باشد.

خطا مربوط به سوختن المنت می‌باشد.
تعریف این ارور مربوط به ایراد برفک‌زدایی می‌باشد.

خطا مربوط به از کار افتادن فن اپراتور می‌باشد.
تعریف این ارور مربوط به ایراد فن اوپراتور می‌باشد.

خطا مربوط به از کار افتادن فن کندانسور می‌باشد.
تعریف این ارور مربوط به ایراد فن کندانسور می‌باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!